17-18 maja 2012. Nacjonalizm, religia i demokracja – konferencja naukowa

Bez wątpienia większość współczesnych badań nad nacjonalizmem czerpie dorobek z europejskiej refleksji nad tym zjawiskiem, co widać wyraźnie w częstym przekładaniu pojęć opartych o doświadczenia europejskie (i amerykańskie) na praktyki nacjonalistyczne mające miejsce w innych warunkach społecznych, politycznych i kulturowych. Tak obciążona teoretycznie optyka powoduje, iż nowoczesne działania polityczne określa się jako takie, które powinny być świeckie w swoim charakterze a państwa jako instytucje, które powinny dążyć do odseparowania religii od odpowiednio zdefiniowanej sfery publicznej. Ma to swoje przełożenie na pojęcie „narodu”, które zgodnie z powyższym dyskursem powinno być „świeckie z natury”.

Celem konferencji będzie próba zrewidowania tegoż dyskursu. Jednym z podstawowych zagadnień będzie rozwiązanie problemu stosowania podstawowych pojęć  jakimi się posługujemy w analizie poza-europejskich praktyk nacjonalistycznych. Otóż, jak zauważył Talal Asad, już samo pojęcie religii, wypracowane przez europejskich przedstawicieli nauk antropologicznych, jest wynikiem historycznych, społecznych i politycznych procesów, będących efektem rewolucji oświeceniowej. Należy więc zadać pytanie czy skoro odseparowanie religii od władzy, nauki, itp. jest historycznie, kulturowo i politycznie motywowane, czy należy to samo kryterium stosować w analizie nacjonalizmu poza Europą?

Badanie nacjonalizmu często zbiega się z rozważaniem na temat demokracji i jej roli w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Wbrew dość powszechnym opiniom zachodnio-europejski nacjonalizm nie opierał się na liberalnych działaniach zarówno państw jak i samych społeczności. Anthony W. Marx argumentuje, że sam proces w przypadku Europy Zachodniej (dokładniej Anglii, Francji i Hiszpanii) rozwijał się w czasie napięć i wojen religijnych, przez które zarówno władcy państw jak i poszczególne grupy społeczne dążyły do „homogenizacji” społecznej. Dopiero po stworzeniu pewnych podstaw społecznych i politycznych proces liberalizacji politycznej przyspieszył proces „unaradawiania” w Europie Zachodniej.  Powstaje zatem pytanie – czy demokracja w obecnych czasach może stanowić uniwersalne kryterium „dojrzałości” narodowej? Nasuwają się więc i dalsze pytania: czy demokracja powinna mieć z założenia świecki charakter, a nawet czy demokracja jest konieczna do partycypacji w świadomych procesach tworzenia narodu?

Proponujemy więc skupienie się na relacjach pomiędzy religią, demokracją i nacjonalizmem w kontekście poza-europejskich doświadczeń nacjonalistycznych; w jaki sposób praktyka nacjonalistyczna w obrębie powyższych zjawisk społeczno-politycznych jest realizowana w regionach Azji i Afryki Północnej. Interesuje nas także wyżej zakreślona problematyka w perspektywie porównawczej, wykraczającej poza zdefiniowany region.

Zestawy tematów:

1. Powszechność dyskursu nacjonalistycznego a kontekst kulturowy, religijny, społeczny i polityczny;

2. Dyskurs nacjonalistyczny a przestrzeń publiczna;

3. Demokracja i nacjonalistyczne praktyki społeczne, polityczne, kulturowe i religijne;

4. Nacjonalizm a kształtowanie narracji  politycznej, społecznej, kulturowej i religijne;

5. Nacjonalizm i kształtowanie autorytetu władzy;

6. Globalizacja praktyk nacjonalistycznych.

Ważne terminy:

I nabór abstraktów – do 05.02.2012 r.

II nabór abstraktów – do 21.04.2012 r.

Koszt konferencji:

W przypadku zgłoszenia udziału w I naborze:

350 zł – pracownicy naukowi;

300 zł – doktoranci i studenci studiów magisterskich;

W przypadku zgłoszenia udziału w II naborze:

400 zł – pracownicy naukowi;

350 zł – doktoranci i studenci studiów magisterskich.

Opłata rejestracyjna pokrywa: udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz koszt publikacji zakwalifikowanych artykułów.

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza aplikacyjnego:
PRZEJDŹ DO FORMULARZA APLIKACYJNEGO

O decyzji przyjęcia zgłoszenia będziemy informować:

– do 12.02.2012 r. w przypadku I naboru;

– do 28.04.2012 r. w przypadku II naboru.

Publikacja:

Publikacja pokonferencyjna jest przewidziana i znajdą się w niej wybrane referaty, tzn. po pierwsze te, których autorzy zechcą w podanym terminie przesłać odpowiednio zredagowany tekst; po drugie te, które przejdą pomyślnie proces recenzyjny.
Artykuły należy złożyć w wersji elektronicznej najpóźniej do 14 dni po zakończeniu konferencji.

Regulamin konferencji „Nacjonalizm, religia i demokracja. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej”:

1. Uczestnikiem konferencji jest każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę konferencyjną i jej nazwisko zostanie umieszczone na stronie konferencji.

2. Organizatorzy mają prawo dokonywania zmian w programie konferencji bez wcześniejszego uprzedzenia gdy zaistnieją niespodziewane okoliczności wymuszające taką decyzję i nie są zobowiązani do żadnej rekompensaty.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieobecność na konferencji któregoś z zaproszonych gości i nie są zobowiązani do żadnej rekompensaty.

4. Organizatorzy mają prawo do odwołania konferencji bez wcześniejszego uprzedzenia i są zobowiązani w takim wypadku do zwrotu opłaty konferencyjnej.

5. Uczestnik konferencji przyjmuje do wiadomości, że uczestniczy w niej na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w konferencji jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem zgody na fotografowanie, filmowanie jego osoby oraz rejestrację jego głosu na potrzeby wszelkich reportaży z przebiegu konferencji.

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości przedstawione wyżej punkty regulaminu.

8. Organizatorzy mają prawo do uniemożliwienia uczestnictwa w konferencji jakiejkolwiek osobie, która złamie któryś z punktów regulaminu konferencji lub obowiązujące w prawie polskim przepisy kodeksu cywilnego.

Kontakt:

konferencja@closertoasia.pl

cta@closertoasia.pl