REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego BliskiWschód.pl, publikowanego pod adresem http://bliskiwschod.pl i http://bliskiwschod.info.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014.

II. Definicje 

W regulaminie użyte są następujące definicje:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy regulamin i która utworzyła konto użytkownika.

2. Konto użytkownika – konto określone unikalnym identyfikatorem i hasłem służące do korzystania z serwisu, za pośrednictwem którego użytkownik w szczególności:

    a) zarządza zawartością Konta

    b) wprowadza i modyfikuje dane osobowe użytkownika

    c) wprowadza materiały do serwisu.

3. Autor – twórca materiału dziennikarskiego nadesłanego do Redakcji za pomocą Konta Użytkownika lub innych środków komunikacji.

4. Materiał – utwór autorski, w tym w szczególności tekst, fotografia, grafika, nagranie wideo i audio, który został przekazany redakcji serwisu do publikacji.

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Serwis – serwis internetowy BliskiWschód.pl, udostępniamy pod adresami http://bliskiwschod.pl i http://bliskiwschod.info.

7. Redakcja –redakcja serwisu.

8. Wydawca –wydawca serwisu – Fundacja Każdy Człowiek, z siedzibą na ul. Rynek 42/5 Ostrowiec Świętokrzyski, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000475139, nr NIP 661-236-96-91.

III. Zasady publikacji w serwisie internetowym BliskiWschód.pl 

1. Przekazanie redakcji materiału do publikacji uważa się za tożsame z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.

2. Autor przekazuje materiały redakcyjne drogą mailową bądź poprzez konto użytkownika.

3. Redakcja może odmówić publikacji materiału w sytuacji, gdy:

a) uzna, iż wartość merytoryczna nie jest wystarczająca;

b) uchybia on standardom dziennikarskiej rzetelności lub zasadom etyki mediów;

c) nie jest zgodny z tematyką i obszarem zainteresowań serwisu;

d) zawiera treści sprzeczne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Po przyjęciu materiału redakcja ma prawo dokonać niezbędnych korekt redakcyjnych. Autor nie później niż w chwili przekazania materiału może zastrzec, iż nie zgadza się na ingerencje. Redakcja w takim wypadku może odmówić publikacji materiału.

5. Po publikacji redakcja zastrzega sobie prawo do korekcji oczywistych i powszechnie uznanych merytorycznych błędów oraz niezbędnych redakcyjnych pomyłek, które zostały przeoczone na etapie korekty.

6. Autor wyraża zgodę na obróbkę techniczną materiałów graficznych, audio i wideo w celu dostosowania ich do udostępniania na łamach serwisu (m.in. długość, waga w kilobajtach, rozmiar).

7. Autor jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązującego prawa.

8. Autor przekazując materiał oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do korzystania z tego materiału i rozporządzania nim, lub posiada stosowną licencję na rozpowszechnianie, która nie wymaga z tytułu publikacji jakiegokolwiek wynagrodzenia.

9. Autor ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za przekazywane redakcji materiały.

10. Przekazując materiał redakcji, autor udziela jej nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z tego materiału na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie egzemplarzy materiału technikami drukarskimi i reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego i zapisu na nośnikach optycznych oraz znanymi aktualnie technikami cyfrowymi;

b) wprowadzanie egzemplarzy materiału do obrotu – ich sprzedaż, najem lub użyczenie;

c) rozpowszechnianie materiału – jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie lub odtworzenie; nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) a także prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z materiału.

11. Autor może najpóźniej w chwili przekazania materiału zastrzec, że udziela redakcji licencji na korzystanie z niego w zakresie innym niż ten, o którym mowa w pkt. 10. W takim przypadku redakcja może odmówić opublikowania materiału.

12. Autor może udzielać dalszych licencji do korzystania z materiałów przekazanych redakcji również innym podmiotom.

13. Autor nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem.

14. Autor i użytkownik wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Wydawcę i Redakcję w celu promocji (marketingu) ich produktów.

15. Materiały kopiowane w serwisie BliskiWschód.pl z innych źródeł, publikowane są za zgodą autorów, wydawców lub redakcji źródłowych.

16. Redakcja dopuszcza do publikacji materiały, z których treścią nie zgadza się. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, których Redakcja nie musi podzielać.

17. Redakcja zastrzega sobie prawo swobodnego doboru osób, które umieszczone są w zakładce Autorzy, dostępnej pod adresem http://bliskiwschod.pl/autorzy/. Niemniej każdy autor, którzy przekaże redakcji co najmniej trzy autorskie materiały, niepublikowane na innych portalach, po czym przekazuje kolejne materiały nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, będzie uwidoczniony w zakładce Autorzy.

IV. Zasady użytkowania konta użytkownika

1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo edycji swoich danych osobowych.

2. Zarejestrowany użytkownik ma prawo umieszczać komentarze zgodne z zasadami zapisanymi w niniejszym regulaminie.

3. Zarejestrowany użytkownik ma prawo usunąć konto wraz ze swoimi publikacjami i komentarzami.

4. Redakcja ma prawo do edycji lub trwałego usuwania komentarzy, które:

a) zawierają treści niezgodne z obowiązującym prawem RP;

b) są obraźliwe, wulgarne, pomawiające, mściwe, nienawistne lub naruszają dobre obyczaje dyskusyjne;

c) zawierają groźby karalne;

d) są nieczytelne stylistycznie, wizualnie lub nie zawierają merytorycznej treści;

e) są pisane w większości lub wyłącznie dużymi literami alfabetu, albo znakami nie będącymi literami;

f) powielają treści własne lub cudze;

g) są ogłoszeniem, kryptoreklamą, reklamą lub treścią marketingową;

h) są odpowiedzią na usunięte komentarze;

i) są pisane w całości lub częściowo w języku obcym;

j) znacząco odbiegają od komentowanego tematu;

k) zawierają hiperłącze do stron pornograficznych, reklamowych, marketingowych, handlowych, usługowych i wszelkich ofert biznesowych;

l) zostały napisane przez osobę, której konto usunięto lub zablokowano;

m) nawołują do łamania niniejszego regulaminu.

5. Podczas komentowania zabronione jest:

a) umieszczanie obszernych fragmentów książek, opracowań, artykułów, wierszy lub innych komentarzy, zalecany sposób to umieszczenie odpowiedniego linku;

b) prowadzenie napastliwej agitacji politycznej, wyznaniowej, światopoglądowej, marketingowej;

c) nawoływanie do ograniczania wolności słowa, popełnienia przestępstwa oraz pochwalanie łamania obowiązującego prawa;

d) publikowanie treści mających na celu szerzenie nienawiści wobec osoby lub grupy osób, ze względu na jej/ich przynależność lub poglądy;

e) umyślne omijanie filtra cenzurującego wulgaryzmy, inwektywy i spam;

f) publikowanie korespondencji e-mailowej z redakcją.

6. Wszelkie skargi i zapytania należy wysyłać pocztą e-mail: admin@bliskiwschod.pl.

7. Przywilej używania znaczników do formatowania treści komentarzy przysługuje wyłącznie redakcji.

8. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta przez użytkownika, pozorowanie dyskusji poprzez pisanie komentarzy przez tego samego użytkownika oraz podszywanie się pod innych użytkowników serwisu.

9. Redakcja ma prawo usuwać lub blokować:

a) konta użytkowników świadomie łamiących regulamin (uznaje się to za wypowiedzenie regulaminu i konta użytkownika); konta nieaktywnych użytkowników;

b) konta użytkowników, którzy mają przypisany do konta nieistniejący adres e-mail.

10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez użytkowników i wyłącza swoją odpowiedzialność za działania osób trzecich zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

V. Cookies

1. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2014 roku.