OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORIENTALISTYCZNA

TWÓRCZOŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA

w Północnej Afryce oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Poznań, 30 maja 2016 r.

images

Serdecznie zapraszamy orientalistów oraz innych badaczy zajmujących się zarówno klasyczną, jak i współczesną literaturą, historią i kulturą szeroko pojętego Orientu do udziału w konferencji poświęconej twórczości autobiograficznej w Północnej Afryce oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Żywimy nadzieję, że zagadnienie to stanie się interesującym punktem wyjścia do dyskusji uwzględniającej różne perspektywy badawcze, takie jak np.:

 •  różnorodność gatunkowa literatury dokumentu osobistego (autobiografie, pamiętniki, dzienniki, listy, wspomnienia z podróży itd.);
 •  problematyka powieści autobiograficznej;
 • elementy autobiograficzne w utworach poetyckich oraz prozie beletrystycznej;
 • strategie artystyczne w tekstach o charakterze autobiograficznym;
 • metodologia badań nad twórczością o charakterze autobiograficznym;
 • twórczość autobiograficzna w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym;
 • kognitywistyczne i memoriologiczne aspekty autobiografii, np. jak(a) pamięć (indywidualna, zbiorowa, kulturowa etc.) kształtuje pisarstwo autobiograficzne? jaką rolę pełni autobiografia w procesie samopoznania i kształtowania się tożsamości autora? czy jest tylko zapisem wspomnień, czy może także projekcją świata podmiotu?;
 • między autobiografią urojoną a oszustwem – zagadnienia psychologiczne i etyczne pisarstwa autobiograficznego (np. casus Binjamina Wilkomirskiego);
 • auto(?)biografia – problem autorstwa autobiografii, zwłaszcza w kulturze popularnej, autobiografia a ghostwriting;
 • autobiografia w świetle teorii recepcji dzieła (np. zjawisko „autobiografizacji” przez odbiorców całego dorobku artystycznego danego autora, grupy bądź pokolenia twórców);
 • i inne…

Miejsce konferencji: Katedra Studiów Azjatyckich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Ul. Niepodległości 24 61-714 Poznań

Terminy:

 • przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres sekretarza konferencji: do 20 marca 2016 r.
 • informacja o przyjęciu referatu: do 30 marca 2016 r.

Opłata: Opłata konferencyjna wynosi 150 złotych i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji konferencji, poczęstunków podczas obrad i obiadu.

Organizatorzy:

dr Agnieszka Graczyk (agk@amu.edu.pl) – Zakład Arabistyki i Islamistyki

mgr Joanna Krenz (joanna.krenz@amu.edu.pl) – Zakład Literatury i Kultury Chińskiej

dr Adrianna Maśko (adrianna@amu.edu.pl) – Zakład Arabistyki i Islamistyki

dr Dorota Smętek (dsmetek@amu.edu.pl) – Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki

Rada naukowa:

prof. dr hab. Izabella Łabędzka – Zakład Literatury i Kultury Chińskiej prof. UAM

dr hab. Arzu Sadykhova – Zakład Arabistyki i Islamistyki

Sekretarz konferencji:

dr Adrianna Maśko: adrianna@amu.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Organizatorzy nie zapewniają noclegu, lecz służą pomocą w jego rezerwacji.

Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Planowane jest opublikowanie artykułów pokonferencyjnych w monografii zbiorowej.