Wielokulturowość – fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny?

Zakład Polityki Etnokulturowej

i

Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt. 

multikulturowosc

22 maja 2017 roku 

Willa Decjusza w Krakowie

Idea

Zagadnienie multikulturowości wpisuje się w debatę o płynnej nowoczesności, by przypomnieć określenie Zygmunta Baumana, a przez to jako zjawisko społeczne coraz częściej bywa oceniana z pozycji biegunowych względem siebie. Wielokulturowość jako dziejący się proces ma więc swoich zwolenników, jak i przeciwników, przy czym wyrażane w jej trakcie poglądy coraz częściej zyskują rangę kategorycznych. Doświadczenia państw europejskich z nieskuteczną kontrolą nad napływem uchodźców z obszaru Bliskiego Wschodu – w połączeniu z brakiem klarownej wizji polityki imigracyjnej ze strony tychże państw i całej Unii Europejskiej – rodzą konkretne skutki społeczno-polityczne. Rośnie więc społeczna niechęć do utrzymywania polityki wzajemnie otwartych granic między państwami UE z jednej strony, z drugiej zaś przekłada się na wzrost znaczenia ugrupowań politycznych o profilu zdecydowanie prawicowym. Postawy aprobujące inność, czy też tolerancyjne wobec niej ustępują pola ksenofobii motywowanej etnicznym czy wręcz rasowym ekskluzywizmem. Sprzyja to generalnie ujmowanej niestabilności systemowej włącznie z kontestowaniem modelu rywalizacji politycznej w demokracjach europejskich. U podstawy dynamicznego fenomenu multikulturowości znajduje się model relacji międzykulturowych, którego natura jest równie dynamiczna. I nie może być inna. Model ten winien być regulowany poprzez stabilne i aprobowane przepisy prawne oraz winien wynikać z wzajemnej otwartości kulturowej. To założenie teoretyczne jest jednak niezwykle trudne od strony praktycznej, a dla zwolenników poglądów ksenofobicznych wręcz niemożliwe do spełnienia. Najbliższe miesiące pokażą znaczenie tych ostatnich w Europie.

Obszary problemowe

Tematy, które podejmowane będą na konferencji, związane będą m.in. z następującymi zagadnieniami:

1.   Polityczne oblicza wielokulturowości

2.   Państwo narodowe a wielokulturowość

3.   Wielokulturowość na poziomie lokalnym

4.   Wielokulturowość- wyzwania teoretyczne

5.   Pozytywne aspekty wielokulturowości

6.   Kryzys „multi kulti”

7.   Migracje i uchodźstwo

8.   Medialne obrazy wielokulturowości

9.   Wielokulturowość a mowa nienawiści

10. Wielokulturowość w przestrzeni twórczej

11. Wielokulturowość w działaniu – na przykładzie działalności organizacji pozarządowych

Gość specjalny

Wykład inaugurujący konferencję wygłosi prof. dr hab. Wojciech Burszta – kulturoznawca iantropolog kultury.

Język obrad Panele konferencyjne będą prowadzone w języku polskim lub języku angielskim – w zależności od nadesłanych zgłoszeń i zadeklarowanego przy zgłoszeniu języka obrad.

Zgłoszenia

Zgłoszenia abstraktów referatów (maks. 1 strona maszynopisu wraz z: tytułem wystąpienia, danymi uczestnika: imię, nazwisko, nazwa uczelni, stopień/tytuł naukowy, adres e-mail i numer telefonu) prosimy przesyłać na adres: multiculturalism17@gmail.com.

Rejestracja na konferencję możliwa będzie na stronie: http://www.konferencje-uj.pl/?lang=en&go2rej=1&kid=216

Portal dla zarejestrowanych użytkowników: http://www.konferencje-uj.pl/?lang=en&go2logPanel=1&kid=216

Obowiązujące terminy: 

– 8 marca – 15 kwietnia – rejestracja

– 15 kwietnia – 1 maja – przekazanie informacji o zakwalifikowanych osobach

– 1 maja – 15 maja – wnoszenie opłaty za konferencję.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, w czym uwzględnione zostały:

– materiały konferencyjne

– lunch i przerwy kawowe

– publikacja monografii z artykułami prelegentów (po uzyskaniu 2 pozytywnych recenzji   peer-review)

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny

Dr hab. Wawrzyniec Konarski,

prof. UJ Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Dr Małgorzata Kołaczek

Mgr Jakub Kościółek

Partnerzy
Fundacja Dialog-Pheniben                                                                           

Stowarzyszenie Interkulturalni PL



Nie można dodawać kometarzy.