I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych”

Zaplanowana jako wspólna inicjatywa jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, a także organizacji studencko-doktoranckich: Koła Naukowego Spraw Zagranicznych oraz Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra” międzynarodowa konferencja poświęcona będzie arabistycznym i politologicznym perspektywom badań nad światem islamu. Podczas obrad naszego naukowego spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z historycznymi, politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi aspektami naukowych rozważań nad światem muzułmańskim – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze.

Zauważając gwałtowny wzrost z jednej strony potrzeby prowadzenia ożywionego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, z drugiej zaś – niejako wychodzące jej naprzeciw – zwiększenie liczby konferencji i sympozjów umożliwiających naukowcom wymianę poglądów na temat zagadnień związanych z głównymi problemami współczesnego świata islamu, organizatorzy toruńskiej konferencji postanowili zaprosić do udziału w dyskusji nad wskazaną wyżej problematyką także młodych adeptów polskiej nauki. Organizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” jest nie tylko próbą zainicjowania naukowej debaty, ale także okazją do zaprezentowania wyników badań młodych naukowców oraz integracji środowiska studencko-doktoranckiego zajmującego się szeroko pojętym światem islamu. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce konferencji:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

Termin zgłoszenia:
Udział w konferencji należy zgłosić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15 stycznia 2018 roku. Formularz dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoHIA4PA3TatLgWvw5BJn0iT3gf82ocsW3WIFsccM0bP1wXg/viewform
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie informacji zwrotnej o włączeniu do grona referentów (31 stycznia 2018 r.), a następnie dokonanie opłaty konferencyjnej
w wysokości 100 PLN. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 15 lutego 2018 roku na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: islam2018, imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje:
– materiały konferencyjne
– 2 obiady, przerwy kawowe
– publikację w recenzowanym tomie
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu (organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu miejsca zakwaterowania).

Języki konferencji:
polski, angielski, rosyjski

Forma publikacji:
Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją dr. hab. Pawła Hanczewskiego i dr Magdaleny Lewickiej

Termin złożenia tekstów:
30 lipca 2018 r.

Organizatorzy:
Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koło Naukowe Spraw Zagranicznych UMK, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Paweł Hanczewski – kierownik naukowy konferencji
dr Magdalena Lewicka – kierownik naukowy konferencji
mgr Michał Dahl – sekretarz, Prezes Koła Naukowego Spraw Zagranicznych UMK
Sara Lewicka – Prezes Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra”

Patronat Honorowy:
Minister Spraw Zagranicznych RP JE Witold Waszczykowski
Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce JE Salah Lebdioui
Ambasador Republiki Indonezji w Polsce JE Peter F. Gontha
Ambasador Republiki Tunezyjskiej w Polsce JE Sghaier Fatnassi
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski
Przewodniczący Rady Miasta Torunia Pan Prof. Marcin Czyżniewski
Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu Pan Prof. Andrzej Sokala
Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK Pan Prof. Zbigniew Karpus

Patronat Naukowy:
Centrum Badań Wschodnich
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas
Towarzystwo Azji i Pacyfiku

Partnerzy:
BiznesDubaj.pl
Fundacja El Karama
Polish Political Science Yearbook
Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydawnictwo Akademickie DIALOG
Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”
Informacje o patronach medialnych zostaną podane do dn. 12 stycznia 2018 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: islam.umk@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

……………………..……………………..……………………..………..
I International Conference on „The Islamic World in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science”

Planned as a joint initiative of the units of the Nicolaus Copernicus University in Torun: Jean Monnet European Studies Centre and Arabic Language and Culture Centre, as well as student organizations: Foreign Affairs Research Club and Arabic Students Club „Zahra as-Sahra” the international conference will focus on Arabic studies and political science perspectives on the research about the Islamic world. The Conference will address issues related to the historical, political, economic, cultural and social aspects of the academic interests about the Muslim world – from Marocco to South-East Asia, including Muslims in diaspora.

Noticing the need for developing an intercultural and interreligious dialogue, and being aware of a growing number of conferences and symposia that enable scientists to exchange views on issues related to the main problems of the modern world of Islam, the organizers of the Conference in Toruń decided to invite young scholars to actively engage in discussions about the abovementioned problems. Planning the I International Conference on „The Islamic World in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science” is not only an attempt to initiate an academic debate, but also an opportunity to present the results of the young scientists’ research and to integrate the community of young scholars that deals with the world of Islam. Conference has an interdisciplinary character, all researchers representing different fields and disciplines are invited to participate in the initiative.

INFORMATION
Conference venue:
Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University in Torun
Collegium Maius
Fosa Staromiejska Street 3
87-100 Torun

Applying for the Conference:
An application form should be filled online until January 15, 2018. Link to the form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoHIA4PA3TatLgWvw5BJn0iT3gf82ocsW3WIFsccM0bP1wXg/viewform
To participate in the conference it is necessary
to obtain feedback on the inclusion to the group of speakers (January 31, 2018) and pay
a conference fee of 25 EURO. The fee must be paid until February 15, 2018 to the bank account:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
SWIFT: BIG B PL PW
IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
typing in the title transfer „Islam2018”, followed by the name and last name
of the participant.

The conference fee includes:
– conference materials
– 2 dinners, coffee breaks
– article publication
The conference fee does not include the cost of travel and accommodation (organizers provide assistance in finding accommodation).

Conference languages:
Polish, English, Russian

Publication form:
monographic collective work edited by Prof. Paweł Hanczewski and Dr. Magdalena Lewicka

The deadline for submitting texts:
July 30, 2018

Organizers:
Jean Monnet European Studies Centre, Faculty of Political Science and International Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun
Arabic Language And Culture Centre, Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University in Torun
Foreign Affairs Research Club, Faculty of Political Science and International Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun
Arabic Students Club „Zahra as-Sahra”, Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University in Torun

Honorary Patronage:
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland, H.E. Witold Waszczykowski
Ambassador of the People’s Democratic Republic of Algeria, H.E. Salah Lebdioui
Ambassador of the Republic of Indonesia, H.E. Peter F. Gontha
Ambassador of the Republic of Tunisia, H.E. Sghaier Fatnassi
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Marshal, Mr. Piotr Całbecki
Mayor of Toruń, Mr. Michał Zaleski
Chairman of the Board of the City of Toruń, Professor Marcin Czyżniewski
Vice-Rector for Student Affairs and Staff Management, Professor Andrzej Sokala
Dean of the Faculty of Political Science and International Studies, Professor Zbigniew Karpus

Scientific Patronage:
Association of Asia and the Pacific
The Casimir Pulaski Foundation
Center for Eastern Studies
Cultural Security Centre at Collegium Civitas
Polish Association of Political Science
Polish Association for International Affairs
Polish Orient Society

Partners:
Academic Publishing House DIALOG
Adam Marszałek Publishing House
BiznesDubaj.pl
El Karama Foundation
Polish Political Science Yearbook
Publishing House TNOIK “Dom Organizatora”

Information about the patronages granted by media will be published until January 12, 2018.

In case of any questions or concerns please contact us at: islam.umk@gmail.com

We are looking forward to seeing you in Toruń!Nie można dodawać kometarzy.